БЕЗРЕЗБОВИ ФИТИНГИ

За нуждите на железопътния транспорт, ТРАНСКОМ’С произвежда и поддържа складови наличности от изброените безрезбови фитинги необходими за изграждане на въздухопреносната мрежа. Нестандартни размери се изработват по заявка.

ЩУЦЕР МЕЖДИНЕН

Shtucer Mejdinen

Видове:

 НАИМЕНОВАНИЕТРАНСКОМ’С
1Щуцер междинен 1/4″ х 1/4″ЩМ 1/4″ х 1/4″
2Щуцер междинен 3/8″ х 3/8″ЩМ 3/8″ х 3/8″
3Щуцер междинен 1/2″ х 1/2″ЩМ 1/2″ х 1/2″
4Щуцер междинен 3/4″ х 3/4″ЩМ 3/4″ х 3/4″
5Щуцер междинен 1″ х 1″ЩМ 1″ х 1″
6Щуцер междинен 1 1/4″ х 1 1/4″ЩМ 1 1/4″ х 1 1/4″

ЩУЦЕР КРАЕН

Shtucer Kraen

Видове:

 НАИМЕНОВАНИЕТРАНСКОМ’С
1Щуцер краен 1/4″ х 1/2″ЩК 1/4″ х 1/2″
2Щуцер краен 1/4″ х 3/4″ЩК 1/4″ х 3/4″
3Щуцер краен 1/4″ х 1″ЩК 1/4″ х 1″
4Щуцер краен 1/2″ х 3/4″ЩК 1/2″ х 3/4″
5Щуцер краен 1/2″ х 1/2″ЩК 1/2″ х 1/2″
6Щуцер краен 1/2″ х 1/4″ЩК 1/2″ х 1/4″
7Щуцер краен 1/2″ х 1″ЩК 1/2″ х 1″
8Щуцер краен 3/4″ x 1″ЩК 3/4″ x 1″
9Щуцер краен 1″ х 1 1/4″ЩК 1″ х 1 1/4″
10Щуцер краен 1 1/4″ x 1 1/4″ЩК 1 1/4″ x 1 1/4″
11Щуцер краен удължен 1 1/4″ х 1 1/4″ /L-316/ЩК 1 1/4″ х 1 1/4″ /L-316/

ЩУЦЕР ПРЕХОДЕН НАВИВАЕМ

Shtucer Prehoden Navivaem

Видове:

НаименованиеТРАНСКОМ’С
1Щуцер преходен навиваем 1 1/4″ х 1″ЩПН 1 1/4″ х 1″
2Щуцер преходен навиваем 1 1/4″ х 1 1/4″ЩПН 1 1/4″ х 1 1/4″
3Щуцер преходен навиваем 1/2″ х 1/2″ЩПН 1/2″ х 1/2″
4Щуцер преходен навиваем 1/2″ х 1″ЩПН 1/2″ х 1″
5Щуцер преходен навиваем 1/2″ х 1/4″ЩПН 1/2″ х 1/4″
6Щуцер преходен навиваем 1/2″ x 3/4″ЩПН 1/2″ x 3/4″
7Щуцер преходен навиваем 1/2″ х М22ЩПН 1/2″ х М22″
8Щуцер преходен навиваем 1/4″ х 1/4″ЩПН 1/4″ х 1/4″
9Щуцер преходен навиваем 1/4″ х 1/2″ЩПН 1/4″ х 1/2″
10Щуцер преходен навиваем 1/4″ х Ф10ЩПН 1/4″ х Ф10
11Щуцер преходен навиваем 1/4″ х Ф13,5ЩПН 1/4″ х Ф13,5
12Щуцер преходен навиваем 1″ x 3/4″ЩПН 1″ x 3/4″
13Щуцер преходен навиваем 1″ x 1/2″ЩПН 1″ x 1/2″
14Щуцер преходен навиваем 1″ x 1 1/4″ЩПН 1″ x 1 1/4″
15Щуцер преходен навиваем 1″ х 1″ЩПН 1″ х 1″
16Щуцер преходен навиваем 3/4″ х 3/4″ЩПН 3/4″ х 3/4″
17Щуцер преходен навиваем 3/4″ х 1″ЩПН 3/4″ х 1″
18Щуцер преходен навиваем 3/4″ х 1″1/4″ЩПН 3/4″ х 1″1/4″
19Щуцер преходен навиваем 3/4″ х 1/2″ЩПН 3/4″ х 1/2″

ЩУЦЕР КРАЕН НАВИВАЕМ

Shtucer Kraen

Видове:

НаименованиеТРАНСКОМ’С
1Щуцер краен навиваем 1/2″ х 1/2″ЩКН 1/2″ х 1/2″
2Щуцер краен навиваем 1/2″ х 1″ЩКН 1/2″ х 1″
3Щуцер краен навиваем 1/2″ х М22ЩКН 1/2″ х М22
4Щуцер краен навиваем 3/4″ х 1″ЩКН 3/4″ х 1″
5Щуцер краен навиваем 3/4″ х 3/4″ЩКН 3/4″ х 3/4″

ТРОЙНИК

Trojnici

Видове:

НаименованиеТРАНСКОМ’С
1Тройник 1 1/4″ х 1 1/4″ x 1 1/4″ТТ 1 1/4″ х 1 1/4″ x 1 1/4″
2Тройник 1″ х 1″ х 1″ТТ 1″ х 1″ х 1″
3Тройник 1/2″ х 1/4″ х 1/2″ТТ 1/2″ х 1/4″ х 1/2″
4Тройник 1/2″х Ф15 х 1/2″ТТ 1/2″х Ф15 х 1/2″
5Тройник 1/4″ x 1/4″ x 1/4″TT 1/4″ x 1/4″ x 1/4″
6Тройник 1/4″ х 1/2″ х 1/2″ТТ 1/4″ х 1/2″ х 1/2″
7Тройник 1/2″ х 1/2″ х 1/2″TT 1/2″ х 1/2″ х 1/2″
8Тройник 3/4″ х 3/4″ х 3/4″TT 3/4″ х 3/4″ х 3/4″

КОЛЯНО

Kolena

Видове:

НаименованиеТРАНСКОМ’С
1Коляно 1/4″К 1/4″
2Коляно 1/2″К 1/2″
3Коляно 3/4″К 3/4″